Nahajate se tukaj

Kurikulum

Šolski kurikulum

Šola ima na osnovi nacionalnega kurikula izdelan svoj izvedbeni kurikul, v katerem so programske enote porazdeljene po letnikih za šolsko leto in za šolo v celoti.

Trenutno je v
teku obnova in usklajevanje kurikula z novimi izhodišči Nacionalnih smernic iz leta 2012. Z izvedbenim kurikulom se nacionalni oz. okvirni izobraževalni program organizacijsko prilagaja kadrovskim in materialnim pogojem šole ter pogojem okolja, v katerem šola deluje. Načrtovanje izvedbenega kurikula razumemo kot proces, ki  učitelje spodbuja h kritičnemu preverjanju, dopolnjevanju in razvijanju razvojnega delovnega dokumenta šole. Proces ponuja priložnost za strokovni razvoj učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev na šoli. 

Postopki načrtovanja izvedbenega kurikula predstavljajo tudi enega izmed ključnih dejavnikov kakovosti šole. Prav od tega, s kolikšno mero strokovnosti in profesionalne odgovornosti so opravljeni posamezni postopki načrtovanja, je namreč odvisno tudi, koliko bo šola uspešna pri uresničevanju ciljev, opredeljenih v nacionalnem kurikulu. S pomočjo kakovostno oblikovanega izvedbenega kurikula se ustrezno uresničujejo temeljna načela, ki so določena na področju izobraževanja ter cilji, ki izhajajo iz zakonodaje in nacionalnega kurikula.

Pri načrtovanju izvedbenega kurikula se upoštevajo sodobna didaktična načela:

aktivno vlogo učencev,
razvijanje zmožnosti vseživljenjskega učenja (motivacija in strategije),
skrb za otrokov celovit razvoj, preko razvoja kompetenc, ki vključujejo znanje, veščine, stališča, vrednote,
proces učenja, oblikovanje osebnega izobraževalnega načrta,
didaktično fleksibilnost, prilaganje pouka učencem (predznanju, interesom, ambicijam, sposobnostim),
osredotočenost na učenca in želene učne izide,
prehajanje od tradicionalnega, predmetnega razmišljanja k ciljnemu in kompetenčnemu.

Izbiro poti določajo cilji. Cilj pa je pripeljati vse učence in vsakega učenca najmanj do temeljnega (najmanj minimalnega) znanja ter hkrati spodbujati odličnost, kjer je to mogoče. Za kakovostno izvajanje kurikula na ravni šole je obenem pomembno, da se učitelj povezuje s kolegi, se posvetuje, načrtuje, analizira, izboljšuje, evalvira svoje delo, pripravlja situacije za avtentično učenje in skuša vzpostaviti pogoje za to, da so učenci motivirani in uspešni.

Izvedbeni kurikul je zakonsko predpisan dokument, v katerem šola določi, kako bo konkretizirala in  realizirala cilje nacionalnega programa. Glede na to, da je šoli zaupana visoka stopnja avtonomije, je smiselno, da proces priprave, izvajanja in evalviranja izvedbenega kurikula vključi v razvoj svojega sistema kakovosti.

Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

CMS Drupal ver.7.67 del 08/05/2019 agg.17/09/2019